Pytania Testowe ITIL

December 12, 2018 | Author: Aman Singh | Category: Technology, Computing, Business, Computing And Information Technology, Software
Share Embed Donate


Short Description

Pytania Testowe ITIL paper...

Description

Egzamin ITIL pytania testowe: 1

Wielopoziomowa umowa SLA ma trójwarstwową strukturę. tóra z poni!szy"# warstw $IE jest "zę%"ią tego typu umowy SLA& a' (oziom klienta )' (oziom kontraktu "' (oziom us*ugi +' (oziom ,irmy 2

tóre z poni!szy"# terminów +oty"zą ka!+ego pro"esu& -. /. 1. 3.

ole 0zia 0zia*a *ani niaa 2unk"je "je 4+powi 4+powie+z e+zial ialno% no%"i "i

a' / i 3 )' - i 1 "' Wszystkie powy!sze +' -5 / i 3 3

6akie kategorie z+arze7 opisane są w ksią!"e ITIL Eksploata"ja us*ug& a' 8aplanowane5 $iezaplanowane5 Awaryjne )' 4strze!enia5 (roaktywne5 eaktywne "' In,orma"yjne5 8aplanowane5 $ormalne +' In,orma"yjne5 4strze!enia5 Wyjątki 4

6e+nostka wersji lu) zestaw 6e+nostek wersji mo!e )y9 z+e,iniowany w rama"#: a' yklu (0A ;8aplanuj5 Wykonaj5 Wykonaj5 Spraw+i"e 0esk5 ealiza"ja wniosków5 8arzą+zanie uprawnieniami +ostępu i 8arzą+zanie z+arzeniami "' 8arzą+zanie z+arzeniami5 8arzą+zanie in"y+entami5 ealiza"ja Wniosków i 8arzą+zanie uprawnieniami +ostępu +' 8arzą+zanie in"y+entami i pro)lemami5 Ser>i"e 0esk5 ealiza"ja wniosków i 8arzą+zanie z+arzeniami 6

W której z g*ówny"# pu)lika"ji mo!na znalei"e Strategy' 20

tóre z następują"y"# spo+ziewasz się znalei"e 0esku

37

=o+elu kon,igura"ji mo!na pomo"ni"zo u!y9 +o: -. /. 1. 3.

4"eny przy"zyny i wp*ywu in"y+entów i pro)lemów 4"eny wp*ywu proponowany"# zmian (lanowania i projektowania nowy"# us*ug lu) i"# zmiany (lanowania mo+erniza"ji te"#nologii i aktualiza"ji oprogramowania

a' Tylko -5/ i 1 )' Wszystkie z powy!szy"# "' Tylko -5/ i 3 +' Tylko 1 i 3 38

6aki jest $A6LE(S8F opis "elu Eksploata"ji us*ug& a' 0ostar"zanie i zarzą+zanie ?s*ugami IT na uzgo+niony"# pozioma"# +la u!ytkowników i klientów )' (roaktywne zapo)ieganie wszystkim przestojom w %wia+"zeniu us*ug IT "' 0e"y+owanie o tym w jaki sposó) IT anga!uje +ostaw"ów zewnętrzny"# w trak"ie yklu !y"ia 8arzą+zania us*ugami +' (rojektowanie i )u+owa pro"esów5 które zaspokoją potrze)y )iznesowe 39

tóre z poni!szy"# $IE jest przyk*a+em umo!liwienia samo+zielnego wspar"ia ;Sel,GHelp'& a' Wymaganie5 a)y w sprawie wniosków o us*ugę5 zawsze kontaktowa9 się z Ser>i"e 0eskiem )' @ezpo%re+ni +ostęp +o aplika"ji internetowej ;We) 2rontGEn+' "' Wy)ierany z menu zakres samo+zielnego wspar"ia i wniosków o us*ugę +' @ezpo%re+ni inter,a"e +o wewnętrznego oprogramowania o)s*ugują"ego pro"esy ;@a"kGen+ #an+ling so,tware' 40

tóry z poni!szy"# okre%la poziom o"#rony w zarzą+zaniu )ezpie"ze7stwem in,orma"ji a' Stan+ar+ IS4 /JJ)' 8arzą+zają"y poziomem us*ug "' Strona )iznesowa +' ierowni"two IT

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF